3d modeling with three-view drawings

Shujin Lin, Songhua Xu, Yuhui Hu, Xuliang Guo, Yuhua Li, Ruomei Wang, Xiaonan Luo

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of '3d modeling with three-view drawings'. Together they form a unique fingerprint.